logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

รายงานงบทดลอง

 • รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566
  27 ตุลาคม 2566
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566
  21 กันยายน 2566
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566
  21 สิงหาคม 2566
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566
  18 กรกฎาคม 2566
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566
  16 มิถุนายน 2566
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566
  15 พฤษภาคม 2566
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566
  14 เมษายน 2566
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
  20 มีนาคม 2566
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566
  17 กุมภาพันธ์ 2566
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565
  20 มกราคม 2566
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
  16 ธันวาคม 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565
  15 พฤศจิกายน 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565
  7 ตุลาคม 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565
  9 กันยายน 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565
  11 สิงหาคม 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565
  28 ตุลาคม 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565
  8 กรกฎาคม 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565
  13 พฤษภาคม 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565
  6 เมษายน 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  9 มีนาคม 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565
  11 กุมภาพันธ์ 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564
  7 มกราคม 2565
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
  15 ธันวาคม 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564
  5 พฤศจิกายน 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564
  6 ตุลาคม 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564
  3 กันยายน 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564
  6 สิงหาคม 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564
  9 กรกฎาคม 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564
  9 มิถุนายน 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564
  7 พฤษภาคม 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564
  6 เมษายน 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  5 มีนาคม 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564
  10 กุมภาพันธ์ 2564
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563
  8 มกราคม 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
  7 ธันวาคม 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม2563
  5 พฤศจิกายน 2563
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563
  9 ตุลาคม 2563
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563
  4 กันยายน 2563
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
  6 สิงหาคม 2563
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
  10 กรกฎาคม 2563