logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
  4 กุมภาพันธ์ 2563
 • ยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
  3 กรกฎาคม 2561
 • ยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
  3 กรกฎาคม 2561
 • นโยบายอธิบดีกรมธนารักษ์ (นายอำนวย ปรีมนวงศ์) 2 ตุลาคม 2561
  5 ตุลาคม 2561