logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

นายยรรยง ไชยรัตน์ทอง

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  ธันวาคม 2566 จนถึง ปัจจุบัน

นายวินัย อนันตวรางกูล

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 จนถึง ตุลาคม 2566

นางสาวชุติมา ไตรมาศ

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2563 จนถึง 28 มกราคม 2565