logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ภารกิจ/พันธกิจ/วิสัยทัศน์

   วิสัยทัศน์

บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน

 


 พันธกิจ

 1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
 3. ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
 4. จัดแสดง เผยแพร่ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิชาการ เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
  ของชาติ

 


 ภารกิจ

 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราช
  พัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
 2. จัดทำ นำออกใช้ และรับคืนเหรียญกษาปณ์และดำเนินการเกี่ยวกับเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตราและ
  งานรับจ้างทำของ
 3. รับ - จ่าย ควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
 5. จัดแสดง เผยแพร่ และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบกรม
  ธนารักษ์


 

  คุณธรรม อัตลักษณ์ ของกรมธนารักษ์

9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 1697 ครั้ง