logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • บันทึกรายงานผลการดำเนินงานฯ
  6 ตุลาคม 2559
 • รายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผุ้เช่าที่ราชพัสดุที่มีฐานะยากจน ประจำเดือนตุลาคม 2559
  6 ตุลาคม 2559
 • หนังสือแจ้งเวียนคณะทำงานฯ เป็นวาระจร
  18 สิงหาคม 2559
 • บันทึกเห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติของผู้เช่าที่ได้รับความช่วยเหลือ
  18 สิงหาคม 2559
 • รายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  18 สิงหาคม 2559
 • หนังสือแจ้งผู้เช่าที่ดินราชพัสดุมาตรการภัยแล้ง
  1 กรกฎาคม 2559
 • บันทึกอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุที่ประสบภัยแล้ง
  1 กรกฎาคม 2559
 • รายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  29 มิถุนายน 2559
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ กรณีที่มีฐานะยากจน
  2 มิถุนายน 2559
 • รายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 59
  27 พฤษภาคม 2559